نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۲ در هتل هما شماره یک مشهد برگزار شد