مشهد میزبان ۷ کشور همسایه در نمایشگاه تولید ایرانی برند جهانی